• Misja szkoły

      • Misja   szkoły

                Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie

       w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

       Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

        

       Sylwetka absolwenta

        

                Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych     w Kruszynie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

       • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
       • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
       • szanuje siebie i innych,
       • jest odpowiedzialny,
       • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
       •  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
       • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
       • jest tolerancyjny,
       • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
       • jest ambitny i kreatywny,
       • jest odważny i samodzielny,
       • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
       • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
       • jest odporny na niepowodzenia,
       • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.